Definicje pojęć

W dziale tym pragniemy przybliżyć Państwu podstawowe ale i te bardziej zaawansowane pojęcia, którymi posługują się czasami pracownicy firm ubezpieczeniowych czy finansowych. Na pewno w przyszłości mogą okazać się bardzo przydatne.

Wybierz:

agent transferowy

prowadzi rejestr członków funduszu; funkcję tę może spełniać każda instytucja posiadająca system informatyczny przygotowany do prowadzenia indywidualnych kont i zapewniająca poufność oraz tajność zawartych danych.

agent ubezpieczeniowy

osoba fizyczna lub prawna, której zakład ubezpieczeń powierzył pozyskiwanie dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych i osobowych jednostek gospodarki oraz ludności. Ajent ubezpieczeniowy za wykonane czynności otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.

aktuariusz

specjalista ubezpieczeniowy, zajmujący się zastosowaniem matematyki, jej metod w ubezpieczeniach i reasekuracji. Towarzystwo nie uzyska zgody na prowadzenie działalności w dziale I (ubezpieczeń na życie), jeśli nie będzie zatrudniało aktuariusza.

alokacja składki

część składki, która w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przeznaczana jest na inwestycje.

asekuracja

inaczej ubezpieczenie

assistance

usługa pomocy klientowi w określonych, najczęściej związanych z jakimś zdarzeniem losowym, sytuacjach; usługi assistance są popularnym rozszerzeniem w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mieszkaniowych, turystycznych, ale mogą być też oferowane odrębnie.

audytor

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu, stosownie do ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592). Audytor sprawdza zgodność raportów rocznych z dokumentacją księgową firmy

auto-casco

ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

beneficjent

patrz uprawniony, uposażony

broker ubezpieczeniowy

osoba fizyczna lub prawna, zajmująca się pośredniczeniem lub zawieraniem umów ubezpieczenia oraz wykonywaniem tych umów w imieniu i na rzecz ubezpieczającego. Broker nie jest związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym.

całkowite trwałe inwalidztwo

całkowita i trwała niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zawodowej, powstała na skutek wypadku lub choroby przez okres określony w OWU.

cargo

ubezpieczenie z grupy majątkowych, dotyczące przewożonych ładunków: cargo może być krajowe lub międzynarodowe, morskie, lotnicze lub samochodowe.

casco

rodzaj ubezpieczenia środków transportu i ich wyposażenia (bez ładunku) na wypadek uszkodzenia, rozbicia, spalenia, kradzieży itp. Ubezpieczenie to może dotyczyć różnych środków transportu i wówczas będzie funkcjonowało pod różnymi nazwami np.: autocasco – dotyczy samochodów, aerocasco – statków powietrznych.

cedent

osoba przenosząca wierzytelność na nabywcę (cesjonariusza).

cesja

przeniesienie praw do wypłaty odszkodowania na wskazaną osobę, czy instytucję, np. cesji praw może zażądać bank w zamian za udzielenie kredytu.

cesjonariusz

ten, który ceduje, czyli przenosi swoje prawa na inną osobę.

CMR

Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów.

czas trwania umowy

może być nieokreślony lub określony - wtedy na ogół oznaczony jest w miesiącach albo latach, a kończący wraz z upływem ostatniego dnia wyznaczonego w umowie ubezpieczenia.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

emerytura

obecny system przewiduje możliwość wyboru jednej spośród czterech rodzajów emerytur: indywidualnej - wypłacanej do końca życia emeryta, indywidualnej z gwarantowanym okresem płatności co najmniej przez 10 lat, małżeńskiej, małżeńskiej z gwarantowanym okresem płatności co najmniej przez 10 lat.

ekspiracja ubezpieczenia

ustanie, wygaśnięcie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego.

fransza integralna

mininmalna wartość szkody, od której zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność. Jeżeli szkoda przekracza wartość franszy integralnej, zakład wypłaca odszkodowaniae w pełnej wartośći szkody.

franszyza

szkody, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Franszyza może być integralna, "lepsza" dla ubezpieczającego się, oznacza bowiem, że do jej wysokości ubezpieczyciel nie wypłaci ani złotówki, natomiast szkoda wyższa niż f. integralna, zostanie pokryta w całości.

fundusz ubezpieczeniowy

kwota rezerw techniczno ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto), która umożliwia zakładowi ubezpieczeń wywiązanie się ze zobowiązań (wypłatę odszkodowań) wobec ubezpieczonych.

fundusz prewencyjny

celowy fundusz tworzony przez ubezpieczycieli na finansowanie działalności prewencyjnej; fundusz prewencyjny może być tworzony w ciężar kosztów zakładu ubezpieczeń do wysokości 1 proc. składki przypisanej na udziale własnym.

generalna polisa

umowa ubezpieczeniowa obejmująca kilka określonych stosunków ubezpieczeniowych, które powstaną w przyszłości;

grupowe ubezpieczenia

ubezpieczenie osobowe, w którym jedną stroną jest grupa osób.

gwarant

poręczyciel osoba zobowiązująca, że spełni na żądania zobowiązanie finansowe strony umowy.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

indeksacja

inaczej waloryzacja; coroczne podwyższanie składki ubezpieczenia i/lub sumy ubezpieczenia o wskaźnik inflacji.

inkaso

to określenie kwoty wpłaconej składki.

jednostki rozrachunkowe

wielkości, w których fundusze publikują wartość składek wpłaconych na konta członków.

karencja

w umowie ubezpieczenia okres, kiedy ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje lub nie jest udzielana w pełnym zakresie. Karencję stosuje się dla ryzyk, w przypadku których ubezpieczony może wiedzieć lub podejrzewać, że doszło już lub z dużym prawdopodobieństwem dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego, np. ryzyko ciąży, przymrozków wiosennych lub powodzi, kiedy nadchodzi fala powodziowa

klauzule ubezpieczeniowe

zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać, rozszerzać lub zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej. Osoba ubezpieczająca powinna zwrócić szczególną uwagę na część poświęconą wyłączeniom odpowiedzialności ubezpieczyciela.

koasekuracja

ubezpieczenie wskazanego na jednej polisie ryzyka przez więcej niż jednego ubezpieczyciela. Odpowiedzialność ubezpieczycieli rozłożona jest procentowo w stosunku do sumy ubezpieczenia.

kompensacja

jedna z funkcji zakładu ubezpieczeń. Dostarczanie środków pieniężnych na pokrycie strat wynikłych ze zdarzeń losowych objętych umowami ubezpieczenia.

kulancja

wyjątkowa wypłata świadczenia ubezpieczeniowego w sytuacji, kiedy odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest w pełni potwierdzona (np. różne opinie prawne), ale ze względu na dobro klienta decyduje się on na wypłatę.

kurtaż

prowizja, którą broker ubezpieczeniowy otrzymuje od ubezpieczyciela za zawarcie lub doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia; w niektórych przypadkach uznaje się, iż kurtaż jest również wynagrodzeniem za uczestniczenie brokera w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia

kwota wykupu

kwota, którą zakład ubezpieczeniowy wypłaca osobie posiadającej długoterminową polisę na życie, w momencie, gdy rezygnuje ona z dalszej ochrony towarzystwa.

leczenie ambulatoryjne

leczenie nie związane z pobytem w szpitalu lub innej placówce medycznej, trwającym nieprzerwanie co najmniej 24 godziny.

likwidacja szkody

czynność polegająca na ustaleniu stanu faktycznego, po zaistnieniu szkody, udokumentowaniu szkody i wycenie wysokości strat

lekarz orzecznik

w ubezpieczeniach osobowych lub przy szkodach osobowych w ubezpieczeniach OC lekarz, z reguły ekspert ubezpieczyciela, oceniający stany chorobowe lub uszczerbek na zdrowiu osoby ubezpieczonej lub poszkodowanej.

malus

dodatkowa składka, jako sankcja za szkody powstałe w minionym okresie ubezpieczenia spowodowane np. kierowaniem pojazdów mechanicznych.

margines wypłacalności

określona przepisami prawa wielkość środków własnych ubezpieczyciela, która nie może być niższa od minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego.

miesiąc ubezpieczeniowy

kodeks cywilny definiuje miesiąc, jako 30 kolejno następujących po sobie dni. Interpretacje ubezpieczycieli mogą być odmienne

minicasco

produkt ubezpieczeniowy z grupy ubezpieczeń autocasco o ograniczonym, w stosunku do pełnego ubezpieczenia autocasco, zakresie ochrony; ograniczenia – zależnie od ubezpieczyciela – mogą dotyczyć zakresu ubezpieczenia, sposobu rozliczenia szkody lub braku ochrony przy szkodach częściowych

minimalna suma gwarancyjna

w ubezpieczeniach obowiązkowych najniższa suma gwarancyjna pozwalająca na wypełnienie spoczywającego na danej osobie obowiązku ubezpieczenia

nadubezpieczenie

ubezpieczenie powyżej wartości ubezpieczonego mienia (interesu majątkowego). W razie szkody zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie w granicach wartości rzeczywistej utraconego lub uszkodzonego mienia jego wartości księgowej albo według faktycznej wartości nowej w zależności od przyjętego w umowie systemu.

nadzór ubezpieczeniowy

Potoczna nazwa instytucji, której celem działania jest ochrona interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia; w Polsce 'organem nadzoru' (nazwa używana w ustawach) jest Komisja Nadzoru Finansowego.

niedoubezpieczenie

zgodnie z doktryną ubezpieczeń sytuacja, kiedy suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczonego mienia; najczęściej sytuacja niekorzystna dla klienta, bo w razie poważnej szkody, a w szczególności szkody totalnej, ubezpieczyciel pokryje tylko jej część maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia

NW

nieszczęśliwy wypadek - zdarzenie, w wyniku którego ubezpieczony stracił zdrowie lub życie. Musi to być zdarzenie nagłe, niezależne od woli ubezpieczonego i wywołane przyczyną zewnętrzną

NNW

ubezpieczenie do Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OC

ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

OC ogólne

podstawowe ubezpieczenie wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obejmujące swym zakresem ich odpowiedzialność za szkody deliktowe, GTPL nie pokrywa w swoim standardzie szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem kontraktu lub zobowiązania – konieczne jest tu dodatkowe ubezpieczenie (np. OC kontraktowe, PI, a w przypadku konkretnych podmiotów np. OCP, OCS) lub specjalne rozszerzenie zakresu ochrony

odszkodowanie

suma, którą ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić z ubezpieczenia majątkowego, obowiązkowego lub dobrowolnego w razie zaistnienia określonego w przepisach ubezpieczeniowych zdarzenia losowego. Wypłata odszkodowania stanowi materialną kompensację szkody

OWCA

osoba wykonująca czynności agencyjne; osoba fizyczna, z reguły pracownik agenta ubezpieczeniowego, która osobiście wykonuje czynności agencyjne powierzone temuż agentowi przez ubezpieczyciela lub ubezpieczycieli;

OWU

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

papiery wartościowe

czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytywa dokumentowa i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę.

pełnomocnictwo

umocowanie prawne udzielone do reprezentowania, zawierania umów oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu określonego podmiotu.

polisa

dokument wystawiony przez zakład ubezpieczeń stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia i jej warunki; w ubezpieczeniach dowolnych rozróżnia się następujące rodzaje polis:
jednostkowe - w ubezpieczeniu określonego mienia, odpowiedzialności cywilnej lub osoby
obrotowe - występują m.in. w ubezpieczeniach transportowych zbiorowe i grupowe - w ubezpieczeniach osobowych i OC
blokowe - obsługiwane w uproszczonej formie przeważnie przez pośredników ubezpieczeniowych

prewencja

zapobieganie powstaniu zdarzenia losowego; jest to planowa działalność zmierzająca do zapobiegania lub ograniczenia skutków zdarzenia losowego.

pro rata temporis

system obliczania składki ubezpieczeniowej za okresy krótsze od roku, należną składkę oblicza się mnożąc składkę roczną przez czas trwania ubezpieczenia, (za rok przyjmuje się 360 dni, a za miesiąc 30 dni)

prowizja

wynagrodzenie pośredników (agentów, brokerów) ubezpieczeniowych za pozyskiwanie ubezpieczeń; wynagrodzenie jest naliczane w procentach od zainkasowanych składek.

rabat

ulga taryfowa wyrażona w procentach za stosowanie odpowiednich zabezpieczeń za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, za ubezpieczenie w pakiecie itp.

reasekuracja

odstąpienie całości lub części ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ryzyk wraz z odpowiednią częścią składek, innemu zakładowi ubezpieczeń (reasekuratorowi). Odstępujący ryzyko to cedent, zaś reasekurator nosi miano cesjonariusza. Możliwe jest także dalsze przekazywanie przez reasekuratora przyjętych ryzyk, zwane retrocesją przyjętych ryzyk. Drogą reasekuracji następuje tzw. wtórny podział ryzyk, umożliwiający minimalizację zagrożeń rynku ubezpieczeniowego. Historycznie wykształciły się określone typy i rodzaje umów reasekuracyjnych.

regres

przejście na ubezpieczyciela, z chwilą wypłaty odszkodowania i do jego wysokości, praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę.

rocznica polisy

każda kolejna rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Zwykle tego dnia podnoszone są składki i suma ubezpieczenia (indeksacja).

rozwiązanie umowy ubezpieczenia

może nastąpić z różnych przyczyn: zakończenia czasu trwania ubezpieczenia, nieopłacenia składki w terminie, śmierci ubezpieczonego, odstąpienia od umowy, wykupu ubezpieczenia.

samoubezpieczenie

zdecentralizowana forma tworzenia funduszu ubezpieczeniowego. Jednostki gospodarcze tworzą indywidualne własne fundusze na pokrycie skutków wypadków losowych. Może być efektywne przy dużej ilości podobnych obiektów narażonych na podobne ryzyka.

składka regularna

suma pieniędzy wypłacana ubezpieczycielowi, częstotliwość jej płacenia jest określona w polisie (najczęściej: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie).

stopa składki

stawka taryfowa wyrażona w promilach lub procentach sumy ubezpieczenia lub innej podstawy naliczania (obrót, fundusz płac). Najczęściej dotyczy okresu jednego roku. W niektórych ubezpieczeniach stopa składki może obejmować okres krótszy od jednego roku, np. czas transportu mienia, czas podróży itp.

stopień technicznego zużycia

określona procentowo zmiana stanu technicznego obiektu lub elementu budowlanego (przedmiotu) uzależniona od okresu eksploatacji, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa, itp.

storno

pomniejszenie przypisanej składki za ubezpieczenie z jednoczesnym skróceniem czasu trwania ochrony ubezpieczenia z polisy.

suma ubezpieczenia

suma pieniężna, na którą ubezpieczono mienie, zdrowie, życie. W ubezpieczeniach majątkowych suma ubezpieczenia stanowi zazwyczaj górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Powinna odpowiadać aktualnej wartości ubezpieczonego majątku.

świadczenie

kwota, którą zakład ubezpieczeń wypłaca w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczonego określonego w polisie.

szkoda

majątkowy lub niemajątkowy skutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, odnoszący się do mienia lub osoby objętej ubezpieczeniem, albo jej odpowiedzialności cywilnej, poniesiony przez jedną osobę poszkodowaną,

taryfa ubezpieczeniowa

zbiór zasad i stawek ubezpieczeniowych regulujących sposób obliczania składki ubezpieczeniowej.

trały uszczerbek na zdrowiu

występujące u ubezpieczonego trwałe uszkodzenie narządu lub organu, które powoduje upośledzenie jego czynności.

ubezpieczający

strona umowy ubezpieczenia. Osoba fizyczna, prawna albo inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia oraz uiszcza składkę ubezpieczeniową.

ubezpieczenie

pojęcie wielokrotnie definiowane. Według Jana Łozowskiego jest to "urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe, w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym te same zdarzenia zagrażają (J. Łozowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Warszawa 1948 r.).

ubezpieczenie bezskładkowe

umowa ubezpieczenia, dla której Ubezpieczający zaprzestał opłacania składek, a nie złoży wniosku o wypłatę wartości wykupu.

ubezpieczenie majątkowe

ubezpieczenie dotyczące mienia lub odpowiedzialności cywilnej.

ubezpieczenie na życie

rodzaj ubezpieczenia, które przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. W takim przypadku towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty uposażonym jednorazowego świadczenia lub renty.

ubezpieczenie osobowe

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie na życie.

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

forma inwestowania kapitału w celu pomnażania oszczędności wpłaconych przez klienta. Sam ubezpieczony decyduje o wyborze rodzaju ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i procencie składki przeznaczonej do inwestowania.

ubezpieczony

podmiot, któremu mieniu albo życiu lub zdrowiu zagraża określone zdarzenie losowe. Jest podmiotem stosunku prawnego umowy ubezpieczenia, a nie koniecznie jej stroną. Z reguły ubezpieczający i ubezpieczony to jedna i ta sama osoba.

ubezpieczyciel

zakład ubezpieczeń występujący obok ubezpieczającego jako strona umowy ubezpieczenia.

uposażony

osoba uprawniona do otrzymania świadczenia z zakładu ubezpieczeń w razie śmierci ubezpieczonego. Poza uprawnieniami do odbioru świadczenia uposażonemu nie przysługują inne prawa do zakładu ubezpieczeń. Uposażony nie jest stroną umowy ubezpieczenia.

uposażony zastępczy

osoba wskazana we wniosku przez ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, w przypadku, śmierci ubezpieczonego i uposażonego przed wystąpieniem tego zdarzenia.

uprawniony

osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia, zakład wypłaca świadczenie.

wartość rynkowa

wartość odpowiadająca cenie sprzedaży netto, tj. bez marży i prowizji.

wartość rzeczywista

wartość odtworzeniowa (nowa), pomniejszona o faktyczne zużycie.

wartość ubezpieczeniowa

wartość ubezpieczonego mienia lub innego interesu majątkowego.

wartość wykupu

część wpłaconych w formie składek środków finansowych, która jest ustalona w umowie zwaracana ubezpieczającemu w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed terminem zakończenia umowy.

wniosek o ubezpieczenie

pisemna oferta zawarcia ubezpieczenia, złożona przez osobę prawną lub fizyczną; przyjęcie wniosku o ubezpieczenie przez ubezpieczyciela decyduje o zawarciu umowy ubezpieczenia; wniosek o ubezpieczenie powinien zawierać niezbędne dane potrzebne do oceny ryzyka; wniosek o ubezpieczenie jest przeważnie opracowywany przez firmy ubezpieczeniowe.

wskaźnik alokacji

określa część składki inwestowanej w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym zakładu ubezpieczeń.

współubezpieczony

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe: wskazane przez ubezpieczającego dziecko, którego życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, jednocześnie uprawnione do otrzymania świadczeń z tytułu zgonu ubezpieczonego. Ubezpieczenia grupowe: małżonek, rodzic, rodzic małżonka, dziecko ubezpieczonego.

wykup ubezpieczenia

sytuacja, w której towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca ubezpieczającemu część wpłaconych w formie składek środków finansowych, która jest ustalona w umowie (wartość wykupu). Wykupu ubezpieczenia dokonuje się w przypadku rezygnacji przed terminem zakończenia umowy ubezpieczenia. Wykup ubezpieczenia jest możliwy zwykle po 2 - 3 latach od początku umowy w zależności od rodzaju ubezpieczenia.

wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

zdarzenia, szkody, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i w związku z tym nie wypłaca odszkodowania.

zachowek

kwota ubezpieczenia, którą cedent pokrywa w 100 %.

zasada pierwszego ryzyka

pozwala ubezpieczającemu ubezpieczyć mienie, ustalając sumę ubezpieczenia w oparciu o przewidywaną wysokość szkody, niezależnie od całkowitej wartości mienia, bez zagrożenia zasadą proporcji.

zasada proporcji

ma ona zastosowanie wówczas, kiedy suma ubezpieczenia mienia jest niższa od jego całkowitej wartości w dniu szkody, odszkodowanie wypłacane jest w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia pozostaje do wartości tego mienia w tym dniu.

zdarzenie losowe

przypadkowe i niezależne od woli ludzkiej zdarzenie powodujące określone skutki. Cechą zdarzeń losowych jest ich przypadkowość i niezależność od woli człowieka, możliwość ich wystąpienia, powtarzalność i przewidywalność, równomierność w czasie i przestrzeni. Najczęściej ubezpieczenie dotyczy tych zdarzeń losowych, których nastąpienie nie jest pewne, ale możliwe. Wyjątkiem jest śmierć, której nastąpienie jest pewne, ale nieznana jest chwila tego zdarzenia.

zielona karta

obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza (kierowcy) pojazdu w ruchu międzynarodowym. W systemie ZK pracują prawie wszystkie kraje europejskie; Polska przystąpiła do umowy w 1958 roku.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.

deklaracja zgody

pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy).

depozytariusz

bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.

dobrowolne ubezpieczenie

ubezpieczenie, w których zawarcie umowy zależy tylko od autonomicznej decyzji stron, przede wszystkim od tego czy ubezpieczony chce się ubezpieczyć, czy nie.

doubezpieczenie

dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

dywersyfikacja

świadome działanie inwestora, zmierzające do zróżnicowania inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w celu zminimalizowania ryzyka strat.