Ubezpieczenia komunikacyjne

 • OC – ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych w kraju i za granicą.

  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

  Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

  AC – ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty autocasco w kraju i za granicą..

  ZK – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym. Zielona Karta obowiązuje na terenie kraju poza granicami Unii Europejskiej

  NNW kierowcy i pasażerów – zapewnia świadczenie dla poszkodowanego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w przypadku częściowej utraty zdrowia lub śmierci oraz pokrycie różnorodnych kosztów poniesionych na leczenie i przysposobienie do nowych warunków życia

  Assistance – pomoc na drodze po wypadku, awarii i kradzieży pojazdu. Dzięki temu ubezpieczeniu pojazd zostanie naprawiony na drodze lub odholowany do warsztatu, jeśli naprawa na miejscu nie jest możliwa, zostanie nam zapewniony pojazd zastępczy oraz szereg ugdogodnień w zależności od wykupionego pakietu.

  Ochrona zniżek – dzięki temu rozwiązaniu nawet pomimo wystąpienia szkody zachowujemy nasze wypracowane zniżki, pod warunkiem, że kontynuujemy ubezpieczenie w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym.

  Ubezpieczenie szyb – podstawową korzyścią jest brak utraty zniżek w Autocasco po szkodzie. Ubezpieczenie obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby czołowej, tylnej i bocznych.

  Ubezpieczenie opon – pokrywa koszty wymiany koła na miejscu zdarzenia, holowania pojazdu do serwisu lub naprawy uszkodzonego ogumienia.

  Ubezpieczenie bagażu - refundacja kosztów związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą bagażu podróżnego znajdującego się w ubezpieczonym pojeździe.

  Ochrona prawna – pokrycie kosztów ochrony prawnej, które musiałbyś ponieść w kraju lub za granicą na porady, opinie biegłych i rzeczoznawców, a przede wszystkim na reprezentowanie i obronę interesów właściciela i kierowcy pojazdu.